Aan de slag met snelladers

Snelladen is sterk in ontwikkeling; er komen steeds meer laadpunten met een vermogen boven de 43kW, tot zelfs 350 kW. Snelladers blijken een belangrijke schakel in de laadbehoefte, voor zowel particuliere EV-rijders als voor ondernemers met een elektrisch wagenpark.

EV-rijders hebben vier redenen om te willen snelladen:

 • Bij het afleggen van langere afstanden
  De EV-rijder die een lange afstand aflegt, krijgt langs de snelweg de mogelijkheid om snel de accu op te laden zodat de bestemming zonder zorgen gehaald kan worden.
 • Bij intensief gebruik van het elektrisch voertuig
  Hoofdzakelijk EV-rijders die hun auto nodig hebben om hun beroep uit te kunnen oefenen, zoals taxi’s, doelgroepenvervoerders, pakketbezorgers of klusbedrijven.
 • Als je zeker wil zijn van voldoende bereik
  De EV-rijder die (tijdelijk) geen beschikking heeft over een regulier laadpunt omdat deze in storing is, de straat openligt of omdat alle reguliere laadmogelijkheden in de buurt bezet zijn.
 • Als de gelegenheid zich voordoet
  De zakelijke rijder die tussen twee afspraken door de kans benut om wat extra kWh bij te laden.

Wanneer moet mijn gemeente met snelladen aan de slag?
De planning en realisatie van snelladers vergt (veel) meer tijd dan van reguliere laadpalen. Daarom is het goed om nu al na te denken over de behoeften die binnen de gemeente (gaan) spelen. De vier voornaamste doelgroepen van binnenstedelijk laden zijn:

 1. Uitstootvrij doelgroepenvervoer
  In veel gemeenten en regio’s wordt bij de nieuwe aanbesteding van doelgroepenvervoer steeds vaker de eis opgenomen dat dit vanaf een bepaalde periode uitstootvrij dient te gebeuren. Het is dan aan diegene die de aanbesteding heeft gewonnen om ervoor te zorgen dat de voertuigen opgeladen kunnen worden. Als dat niet op tijd lukt, is de vervoerder tijdelijk volledig afhankelijk van openbare laadpleinen en snelladers.
 2. Uitstootvrij taxivervoer
  Taxi’s leggen op een dag een groot aantal kilometers af. Als taxibedrijven overstappen op elektrische wagens, ontstaat de behoefte om tussentijds bij te kunnen laden. Het liefst op momenten dat de taxi toch al korte tijd stilstaat, bijvoorbeeld op of in de buurt van taxistandplaatsen. Als gemeenten uitstootvrij taxivervoer eisen, ontstaat dus direct een behoefte voor voldoende dekkende snellaadinfrastructuur.
 3. Uitstootvrije voertuigen in verband met zero-emissiezones
  In het klimaatakkoord is afgesproken dat ongeveer veertig binnensteden zero-emissiezones inrichten voor stadslogistiek. Om dit waar te maken zal het overgrote deel van de voertuigen elektrisch worden. De veelrijders in de stad zullen de behoefte hebben om soms snel bij te kunnen laden.
 4. EV-rijders laadzekerheid bieden
  De komende periode zullen er naar verwachting veel nieuwe elektrische voertuigen bij komen. Dit betekent een intensiever gebruik van de publieke laadinfrastructuur. Daarbij neemt de kans toe dat er (tijdelijk) niet voor iedereen genoeg publieke laadinfrastructuur beschikbaar is. Op die momenten groeit de behoefte om snel in de buurt te kunnen laden.

Welke mogelijkheden zijn er binnen de gemeentegrenzen?

 • Kortparkeerladers
  Kortparkeerladers hebben een vermogen tussen de 43 kW en 125 kW. Deze zijn relatief makkelijk in te passen in de openbare ruimte, het ruimtebeslag is vergelijkbaar met reguliere laadinfrastructuur.
 • Snellaadstations
  Voor het realiseren van een snellaadstation is minimaal 300m2 nodig. Er hoort een in- en uitrit bij en eventueel een overkapping. De aansluiting van de locatie wordt gerealiseerd in een transformatorstation.

Met wie moet ik in gesprek?

 • Snelladen gaat vaak om hogere investeringen en langere plannings- en realisatietermijnen dan reguliere laadinfra. Het is goed om samen met omringende gemeenten en provincie op te trekken, bijvoorbeeld via de NAL-regio’s;
 • Het is goed om te weten wat de elektrische ambities zijn van bedrijven binnen de gemeenten, welke plannen bedrijven hebben voor (snel)laden op eigen terrein, zodat publieke, semipublieke en private laadinfra goed op elkaar is afgestemd;
 • Het is aan de netbeheerder om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit aanwezig is op de locaties. Dit kan een behoorlijke uitdaging zijn, zeker als het bestaande net ver van de locatie af ligt. Het is daarom belangrijk om op tijd in gesprek te gaan over de technische mogelijkheden en de doorlooptijd.
 • Er zijn verschillende aanbieders van snellaadinfra actief. Initiatieven voor snellaadinfra komen deels vanuit de markt.

Ik wil aan de slag!
Voor gemeenten die aan de slag willen met snellaadinfra, is de Handreiking Snelladen voor Elektrisch Vervoer opgesteld. Het eerste deel van de handreiking geeft een introductie op snelladen: wat is het, door wie wordt er gebruik van gemaakt en wat zijn de uitdagingen? In het tweede deel komt de rol van gemeenten aan bod: welke keuzes zijn er te maken, binnenstedelijk en langs N-wegen en snelwegen?

De Handreiking Snelladen is op 6 juli 2020 gepresenteerd tijdens een webinar. Daarbij als voorbeeld uit de praktijk het snellaadbeleid van gemeente Den Haag. Bekijk het webinar hieronder terug.