Voorkomen van botsende belangen bij slim laden

De transitie naar een duurzaam energiesysteem kent vele obstakels. Door veranderingen in productie én afname van energie komt transportcapaciteit en leveringszekerheid onder druk te staan. Gesimuleerde scenario’s tonen aan dat het theoretisch mogelijk is om een energiesysteem hoofdzakelijk te voeden met variabele hernieuwbare energiebronnen, maar alleen als opslag en vraagsturing zeer flexibel zijn. Voor slim laden van elektrisch vervoer is in deze scenario’s een cruciale rol weggelegd.

Slim laden in al haar vormen heeft een enorm potentieel: in economische waarde, in ontsluiting van flexibele energiebronnen en in het voorkomen van netcongestie. En de relevantie is groot: met de toename aan flexibele energiebronnen zoals in de RES’en beschreven, de enorme groei van elektrisch personenvervoer en de start van elektrificatie van logistiek transport, dreigt netcongestie. Ook worden bestaande regels in de energiemarkt rondom netbeheer, energiehandel en samenwerking op de proef gesteld.

Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in verschillende modellen en scenario’s die onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld om slim te kunnen laden en zodoende waarde op te leveren en/of congestie te voorkomen. De verschillende scenario’s kunnen echter haaks op elkaar staan, waardoor belanghebbenden hun doelen niet kunnen realiseren en waarde verloren gaat. Bovendien vragen álle scenario’s om data-uitwisseling, waarbij partijen gezamenlijk zorgvuldige afspraken over privacy moeten maken. Daarnaast hebben alle partijen, bestaande en nieuwe spelers, elkaar nodig om succesvol te zijn. Zij zijn van elkaar afhankelijk voor data van goede kwaliteit en frequentie. Hier zijn maar beperkt afspraken over gemaakt. Ook bestaat er geen garantie dat alle uitwisselings-protocollen al voor deze toekomst zijn ingericht. Er ontstaan, kortom, ‘botsende belangen’.

Het is van groot belang dat er een vorm van afstemming en ordening ontstaat, zodat de modellen naast elkaar kunnen blijven bestaan en ieder hun bijdrage leveren aan een succesvolle markt en beheersbaar netwerk. Binnen het project Botsende belangen brengen we de knelpunten rond de digitale en fysieke infrastructuur van het energiesysteem ten behoeve van slim laden in kaart die we op deze weg tegen komen. Ook geven we aanbevelingen.

Doordat slim laden zich op het kruispunt van het mobiliteits- en energiedomein bevindt, brengen we waardevolle inzichten voor directe en indirecte stakeholders uit beide domeinen. Onze kennisdocumenten hebben een sterk technische basis, maar zijn nadrukkelijk ook bedoeld voor beleidsmakers die inzicht willen krijgen in de conflicten en belangen rond slim laden.

Kennisdocumenten

Nieuws

De verkenning naar het beter afstemmen en voorkomen van conflicten bij het realiseren van slimme laadoplossingen, wordt uitgevoerd door NKL Nederland en Enervalis, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op verzoek van TKI Urban Energy.