Versnellen van de groei en transitie elektrische deelauto’s

Het aantal deelauto’s neemt snel toe en steeds meer deelauto-initiatieven bieden elektrische auto’s aan. Ook bestaande initiatieven zullen in de toekomst naar een volledig elektrisch wagenpark overstappen. Om de groei van het aantal elektrische deelauto’s mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er voldoende openbare laadinfrastructuur beschikbaar is.

Naast voldoende laadinfrastructuur is het ook van belang dat het aanbod aansluit op de verschillende typen deelauto-initiatieven. Sommige deelauto-initiatieven maken gebruik van de reguliere laadinfrastructuur, de zogenaamde free-floating deelauto’s. Voor anderen zijn gereserveerde laadpunten en daarmee parkeergelegenheid nodig, de zogenaamde station-based deelauto’s.

Om elektrische deelauto’s te plaatsen is het nodig de behoefte vanuit de deelauto-initiatieven en de mogelijkheden voor de laadinfrastructuur met elkaar te matchen. Dit doen we met het programma ‘Versnellen van de groei en transitie elektrische deelauto’s’. In dit programma leggen we de uitdagingen en kansen bloot en komen we samen met het werkveld (overheden, deelauto-initiatieven, CPO’s, netbeheerders en gebruikers) tot oplossingen die we implementeren in bestaande en nieuwe kennisproducten.

Groeiende aandacht voor deelmobiliteit
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan autodelen onder andere in de programma’s Green Deal Autodelen II en de City Deal Elektrische Deelmobiliteit. Hierdoor heeft autodelen zich verder kunnen ontwikkelen.

Daarnaast is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur in het leven geroepen om de laadinfrastructuur zodanig in te richten dat we straks overal, makkelijk en slim kunnen laden. Met het programma ‘versnellen van de groei en transitie elektrische deelauto’s bouwen we een brug tussen de NAL en alle activiteiten rond deelmobiliteit om de elektrificatie van deelmobiliteit zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Autodelen doe je duurzaam

Doorloop van het programma
Het programma zal lopen vanaf tweede helft 2022 tot en met 2024 en bestaat uit drie fasen:

  1. In de eerste fase betrekken we zoveel mogelijke partners in het speelveld van deelmobiliteit en laadinfrastructuur. We brengen deelauto initiatieven, gemeenten, CPO’s en netbeheerder samen om kansen en uitdagingen inzichtelijk te maken en verbinden deze partijen om tot oplossingen te komen.
  2. In de tweede fase zullen de oplossingen worden geïmplementeerd in bestaande en waar nodig nieuwe kennisproducten. Bij bestaand kennisproducten valt te denken aan handreikingen, stappenplannen en templates, zoals de handreiking Visie en Beleid. Halverwege het programma zal opnieuw geëvalueerd worden of de aanvullingen op de kennisproducten voldoende zijn om de doelstellingen van zowel de NAL als het Samenwerkingsprogramma deelmobiliteit te bereiken.
  3. In de laatste fase wordt het beheer, de borging van de kennisproducten en processen om dit te onderhouden ingericht. Dit zodat de producten ook verder ontwikkeld en onderhouden worden wanneer het programma geëindigd is.

Samenwerking 
Het programma vraagt kennis en samenwerking vanuit verschillende organisaties. We koppelen overheden, deelauto-initiatieven, CPO’s, netbeheerders en gebruikers om samen tot de eindproducten te komen.  

We zijn daarom graag met jou in contact om bijvoorbeeld te toetsen welke kansen en uitdagingen er zijn op het gebied van elektrische deelauto’s. Gedurende het programma zullen we events organiseren om met elkaar in contact te komen, nieuwsupdates geven over het verloop van het programma en uitvragen doen naar je kennis of feedback.  

Schrijf je daarom in voor de nieuwsupdate ‘Autodelen doe je duurzaam’ om betrokken te blijven bij het programma.