Hoe plaats je een laadplein? – een stappenplan

Om een laadplein te realiseren, moet je verschillende stappen doorlopen, samen met andere partijen. Hier lees je wie betrokken zijn en wat je moet regelen. 

Een laadplein aanleggen doe je samen met de verschillende diensten binnen de gemeente, de netbeheerder, de CPO en bewoners.

De rol van een gemeente bij de ontwikkeling van een laadplein is meestal die van initiatiefnemer, maar ook CPO’s kunnen het initiatief nemen. Voor de gemeente is het belangrijk om een visie te ontwikkelen rondom laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, zie de ‘Handreiking visie en beleid’. Het is aan te raden de aanleg van (slimme) laadpleinen mee te nemen in de laadvisies en mobiliteitsplannen.

Welke stappen moet je volgen en waar begin je?

Het realiseren van een laadplein bestaat meestal uit de stappen in de afbeelding hieronder. 


Zowel gemeenten als CPO’s kunnen het initiatief nemen om een laadplein te realiseren. Voor gemeenten is de reden vaak een groeiende laadbehoefte van bewoners en bezoekers. CPO’s nemen waarschijnlijk het initiatief wanneer zij kansen zien voor een rendabele businesscase. Waar het initiatief ook ligt, de succesfactoren zijn een nauwe samenwerking, goede projectorganisatie en opname van laadpleinen in de laadvisie en het plaatsingsbeleid.

Het realisatieproces vraagt tijd, aandacht en veel afstemming en kost al snel een dag per week gedurende drie tot zes maanden. Daarom is het belangrijk dat gemeenten  -in de rol van opdrachtgever- een projectleider aanstellen, die verantwoordelijk is voor de procesbegeleiding van initiatief tot overdracht aan exploitant en het contractmanagement. Diepgaande kennis van laadinfrastructuur, aangezien daar bij de CPO’s al veel kennis over aanwezig is.

Verantwoordelijkheden van de projectleider kunnen o.a. zijn:

  • Aanspreekpunt voor de CPO of opdrachtnemer.
  • Interne afstemming met diverse afdelingen, zoals verkeer, duurzaamheid en ruimte.
  • Afstemming met de netbeheerder om te bepalen wat er mogelijk is (in overleg met CPO).
  • Organiseren participatie met omwonenden;
  • Procesbegeleiding inkoop.
  • Inregelen contractmanagement na realisatie.

Diepgaande kennis van laadinfrastructuur is niet nodig, want CPO’s hebben al veel kennis. De kennis uit deze online handreiking volstaat.

Door vooraf na te denken over het beleid en de uitrolstrategie van laadinfrastructuur, kan een initiatief beter worden begeleid. Neem daarom laadpleinen mee in de laadvisie, plaatsingsbeleid en prognoses en plankaarten voor de gemeente, zie het kennisoverzicht Visie en beleid.

Bij deze stap bepalen gemeente en CPO samen of een laadplein de juiste oplossing is. De afwegingsfactoren staan beschreven bij ‘Waarom een laadplein?’.

De gemeente maakt de locatiekeuze, de afwegingen hiervoor staan bij ‘Waar plaats je een laadplein?

De gemeente stelt de opties en basiseisen van het laadplein vast. Deze kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in een Programma van Eisen. Dat kan worden gebruikt bij een uitvraag aan de markt of voor het stellen van kaders waarbinnen een CPO een laadplein kan realiseren. Meer over de uitvraag en het Programma van Eisen vind je bij Hoe stel je de uitvraag voor een laadplein op?

Vervolgstappen:

Door: gemeente

Wanneer de vraagspecificatie op de markt gezet wordt, is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de geldende wet- en regelgeving rond aanbesteden en lokaal geldend inkoopbeleid. Voorzie marktpartijen altijd met zoveel mogelijk informatie over de omgeving en locatie om ze een goed aanbod op te laten stellen.

Door: gemeente

Indien nodig kan de gemeente de besluitvorming in gang zetten met een verkeersbesluit om de parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s te reserveren (zie ook Stap 2: Afwegingen voor een laadplein).  Door bewoners vroegtijdig te betrekken, is kans op vertraging gedurende de besluitvorming en kans op bezwaar minder groot (zie ook Stap 3: Locatiekeuze)

Door: gemeente en CPO

Als er een geschikte aanbieding van een CPO is binnengekomen, kan worden overgegaan tot contractering en vergunningverlening voor de realisatie, exploitatie en beheer van het laadplein.

Mogelijk heeft een gemeente al een contract met bijvoorbeeld een concessiehouder die binnen de gestelde eisen laadpleinen kan plaatsen. Dan kan deze stap worden overgeslagen.

Door: CPO en netbeheerder

De CPO kan vervolgens het laadplein realiseren. Dit gebeurt volgens de opgestelde eisen voor de planning en doorlooptijd. Bij deze stap is afstemming met de netbeheerder nodig. Deze dient tijdig te starten met het plaatsen van de nieuwe netaansluiting, omdat deze activiteit op het kritiek pad van de realisatieplanning ligt.

Door: CPO en gemeente

Het laadplein kan tenslotte in gebruik worden genomen. In deze stap dient er voldoende aandacht te zijn voor de communicatie richting gebruikers. Met name als er innovaties worden toegepast, bijvoorbeeld DC-laden, slim laden en V2G, is het belangrijk om de gebruikers daar (doorlopend) van op de hoogte te stellen. Ook valt het aan te bevelen om een opening te organiseren met de gemeente en de CPO.

Op dit moment gaat de exploitatiefase in en kan het dossier eventueel worden overgedragen aan de contractmanager. 

NB. Deze stappen gaan uit van het lokale inkoopbeleid. De gemeente bepaalt zelf of er meerdere offertes worden uitgevraagd.