Laadnetwerk logistiek aanjagen met de Living Lab Heavy Duty

Voor logistiek vervoer geldt er een urgente deadline. Al in 2025 gaan er in de meeste grote steden in Nederland zero emissie zones gelden. En in 2030 moeten alle nieuw verkochte auto’s emissieloos opgeleverd worden. Elektrificatie van vrachtwagens, binnenvaartschepen en andere zware voertuigen is in ontwikkeling. In Nederland hebben enkele pionierende bedrijven de overstap al (deels) gemaakt, of bereiden zich daarop voor. Voor een succesvolle transitie zijn goede laadvoorzieningen onontbeerlijk. Om tot een eerste netwerk van laadpunten voor ‘heavy duty’ te komen, zijn eerste praktijkervaringen nodig.

Kennisdocumenten

Om het pad te effenen, heeft de NAL-werkgroep Logistiek een Roadmap Logistieke Laadinfrastructuur opgesteld. De Roadmap brengt prognoses samen over de elektrificatie van lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart en de laadbehoefte die daarbij hoort. Ook maakt de Roadmap inzichtelijk welke stappen per segment nodig zijn om voldoende laadinfrastructuur te realiseren.

Kennis delen: de 7 pijlers uit Living Lab Heavy Duty

Het Living Lab moet leiden tot de realisatie van tenminste zes concrete projecten waar heavy duty laadoplossingen in de praktijk worden toegepast en leerervaringen worden gebundeld en gedeeld. De pilots starten in 2021 en 2022 en hebben een looptijd van 2 tot 7 jaar. We voorzien kennisproducten op thema’s als prognoses en impact; publieke stimulering van logistiek laden; privaat logistiek laden; netimpact; en financiering.

Het doel van dit programma is om schaalbare oplossingen voor heavy duty laadconcepten in de praktijk te ontwikkelen, te testen en kennis te delen. Dit gebeurt aan de hand van zijn zeven pijlers:

  • Laadconcepten toepassen: op gestructureerde wijze heavy duty laadconcepten demonstreren en testen. De use cases zijn representatief voor de diversiteit van de sector.
  • Focus: werken aan schaalbare oplossingen die bijdragen aan de doelen voor 2025 en 2030. Dit zijn bouwstenen voor het basisnetwerk.
  • Innoveren: innovaties in techniek, ruimtelijke inpassing, energiesysteem, regelgeving en markt (businessmodellen) verder ontwikkelen en demonstreren.
  • Kennisdelen: ontwikkelen van tools en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector en stakeholders. De kennis wordt breed beschikbaar gemaakt, zodat ook partijen buiten het Living Lab ervan kunnen profiteren.
  • Verbinden: deelnemende projecten werken ieder aan hun eigen doel, maar inspireren ook elkaar. De som der delen heeft een meerwaarde voor de gehele Living Lab.
  • Ambities uitdragen: laten zien hoeveel kennis en kunde bij Nederlandse partijen aanwezig is en versterken zo onze rol als gidsland.
  • Exportpotentieel benutten: kennis die we opdoen, geeft partijen in de laadsector een internationale innovatieve voorsprong. Daardoor ontstaat er exportpotentieel voor bijvoorbeeld Charge Point Operators (CPO’s), systeemaanbieders en logistieke vastgoedontwikkelaars.

NKL maakt kwartier voor Living lab heavy duty laadpleinen
Om de juiste kennis vragen boven water te krijgen en geschikte locaties te vinden in aan NKL gevraagd om in 2021 kwartier te maken voor het Living Lab heavy duty. Tijdens het kwartiermaken is gebleken dat het uitvragen van (tenminste) zes projecten goed belegd kan worden bij Rijkswaterstaat. Eind november 2021 is de opgave om te komen tot projecten overgedragen aan Rijkswaterstaat. Hiermee is de kwartiermakersfase ten einde en is de uitvoeringsfase gestart.

NKL helpt mee bij de uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase onder leiding van Rijkswaterstaat bestaat uit een initiatie- en implementatiefase. Tijdens de kwartiermaker fase is door NKL veel ervaring opgedaan en een groot netwerk bereikt. Op dit moment onderzoekt Rijkswaterstaat hoe deze opgedane kennis door NKL een plek kan krijgen in de uitvoeringsfase en welke rol daar voor NKL het beste past. Naar verwachting komt daar in het eerste kwartaal van 2022 meer duidelijkheid over.

Events

Nieuws

Het Living Lab Heavy Duty is een samenwerking vanuit de NAL-werkgroep Logistiek tussen Topsectoren Logistiek en Energie en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Hightech Systemen & Materialen (TKI HTSM). In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, ElaadNL, TKI Urban Energy, Dinalog en NKL. Opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast is er vanuit het Living Lab verbinding met de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).