Onderzoek realisatieportalen biedt nuttige verbeterpunten

Wat zijn verbeterpunten van de huidige realisatieportalen? En wat zijn mogelijke lessen voor een landelijk startpunt? Deze vragen worden beantwoord in een recent verschenen onderzoek naar realisatieportalen van HetEnergieBureau, in opdracht van NKL.

Met de toename van elektrisch vervoer en het aantal aanvragen voor publieke laadpalen, wordt het de komende jaren steeds belangrijker om het aanvraagproces en de realisatie van laadpalen te stroomlijnen. Hiervoor zijn realisatieportalen ontwikkeld voor gemeenten en particulieren, bedoeld om de samenwerking bij het realisatietraject tussen gemeenten, Charge Point Operators (CPO’s), netbeheerders etc. te bevorderen. Laadpaalnodig.nl is zo’n realisatieportaal. Daarnaast zijn ook andere portalen in gebruik, zoals Laadpaal MRA-e, Vattenfall InCharge en Openbaarladen.nl (Allego) of EVtools Workflow.

Aanbevelingen
Het onderzoek concludeert op basis van een quickscan dat het realisatieproces op de volgende gebieden beter kan:

  • Automatisering. Onderdelen van de processtappen zijn verder te automatiseren, wat minder fouten oplevert. Een aanbeveling is bijvoorbeeld om berichtenuitwisseling via de portalen mogelijk te maken.
  • Koppeling met systemen. Het proces kan versneld worden door koppelingen te leggen met andere relevante systemen. Het gaat hierbij met name om koppelingen met plankaarten, met de systemen van de netbeheerders, met die van de aannemers en een koppeling tussen verschillende realisatieportalen van CPO’s voor gemeenten die een open markt- of vergunningmodel hanteren.
  • Standaardisatie. Standaarden en samenwerking kunnen het proces verbeteren, denk bijvoorbeeld aan landelijke afspraken over de registratie van basisdata.
  • Registratie. Realisatieportalen kunnen ook een rol spelen in de exploitatie. Voor dergelijke monitoring is registratie belangrijk van onder andere gebruiksgegevens (Charge Detail Records).
  • Toekomstbestendigheid. Hierbij is het onder andere van belang om mee te bewegen met marktontwikkelingen, zoals toenemende aantallen elektrische voertuigen. Een aanbeveling is bijvoorbeeld om de optie voor het aanvragen van batches van laadpunten mee te nemen. 

Het onderzoek bevat een overzichtelijke tabel met alle aanbevelingen en wie waarvoor aan zet is.

Eén standaardingang
Naast deze verbeterpunten staan in het onderzoek ook aanbevelingen om toe te werken naar een landelijk startpunt. Het doel is niet om een alomvattend realisatieportaal te ontwikkelen, maar wel een standaardingang voor e-rijders, ongeacht het realisatieportaal dat vervolgens gebruikt wordt. Laadpaalnodig.nl voorziet deels al in die functie, maar sluit nog niet volledig aan op de bestaande realisatieportalen. Om dit te bereiken doet het rapport verschillende aanbevelingen, zoals het doorverwijzen naar het actuele aanvraagformulier dat in een gemeente gebruikt wordt. Om het landelijke startpunt te realiseren, actueel te houden en eventueel door te ontwikkelen, is afstemming nodig met de verschillende gemeenten, regio’s, CPO’s, etc. NKL is hierin samen met de NAL-regio’s aan zet.

Download het rapport Onderzoek realisatieportalen laadinfrastructuur.