Onderzoeksproject geeft inzicht in informatiestructuur, prijsstructuur en functionaliteiten voor EV-roaming

Achtergrond
Energie wordt steeds meer opgewekt met zonne- en windenergie, waardoor het aanbod variabel is. Tegelijkertijd gebruiken huishoudens steeds meer elektrische apparaten en neemt het aantal elektrische voertuigen toe, wat grotere pieken en dalen in de vraag met zich meebrengt. Aan de andere kant is er door isolatie en andere energiebesparende maatregelen minder stroom nodig voor verwarming. Kortom, het gebruik en het aanbod van energie zullen er in de nabije toekomst heel anders uitzien dan 50 of zelfs 5 jaar geleden. Het energiesysteem zal “slimmer” moeten worden om vraag en aanbod in evenwicht te houden. Informatietechnologie en big data zullen nodig zijn om deze interactie te voorspellen en te sturen.

Allego, Eneco eMobility, GreenFlux, Jedlix, NKL en TNO zagen elektrische mobiliteit als een potentieel cruciale schakel in een stabiel en efficiënt energienetwerk. Daarom bundelden zij in 2017 hun krachten om een informatie- en communicatiestructuur voor de toekomst te ontwikkelen: Emobility Communication & Information System Structure (ECISS). Dit project werd gefinancierd door het subsidieprogramma TKI Urban Energy van het ministerie van Economische Zaken.

Waarom dit project?
Het doel van het ECISS project was het ontwikkelen van een informatie- en communicatiestructuur om slimme energie-infrastructuren van de toekomst te verbinden met elektrisch vervoer. Door een betere informatievoorziening, structuur, protocol en toegang wordt de transparantie vergroot en kunnen nieuwe diensten voor en met elektrisch vervoer worden ontwikkeld of verbeterd. Door dit gezamenlijk te ontwikkelen in plaats van afzonderlijk, wordt het goedkoper voor alle betrokkenen en gemakkelijker voor nieuwe exploitanten om de markt te betreden en nieuwe oplaaddiensten aan te bieden. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling van slim laden in relatie tot de gebouwde omgeving, lagere kosten voor de gebruiker en een betrouwbaar en duurzaam protocol.

Om dit te bereiken is kennis nodig:

  • Flexibele Referentie Architectuur om rollen inzichtelijk te maken;
  • Inzicht in huidige functionaliteiten in software en systeemtechnologie (use cases);
  • Inzicht in prijsopbouw en transparantie en de wensen van de eindgebruiker;
  • Verkenning van nieuwe functionaliteiten.

Om deze inzichten te verkrijgen hebben de ECISS partners in verschillende werkpakketten onderzoek gedaan. De opgedane kennis hebben zij vervolgens vastgelegd in documentatie die vrij beschikbaar is voor iedereen, zodat ook andere stakeholders verder kunnen bouwen aan een transparante informatie- en communicatiestructuur met een stabiele koppeling tussen energie en elektrische mobiliteit.

Producten
De werkpakketten hebben diverse producten en use cases opgeleverd die andere partijen kunnen gebruiken. De producten zijn veelal technisch van aard en bedoeld om informatie en een platform te bieden aan andere partijen die actief zijn in de wereld van elektrisch vervoer, energie of de gebouwde omgeving. De use cases zijn opgesteld aan de hand van het energie/mobiliteitssysteem. Vragen met betrekking tot prijstransparantie zijn nadrukkelijk gericht op de eindgebruiker. In het kader van ECISS zijn de volgende deliverables geproduceerd:

Flexibele referentiearchitectuur (deliverable 1.1 en 1.2):
Om nieuwe diensten succesvol te introduceren of bestaande diensten binnen het e-mobility ecosysteem te verbeteren, moeten de betrokken actoren begrijpen wie direct of indirect met wie verbonden is en wat de mogelijke of te voorziene gevolgen van verandering zijn. De flexibele referentiearchitectuur biedt inzicht en is een waardevolle bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem voor e-mobiliteit.

Aanvullende functionaliteiten (deliverable 2.1, 2.2 en 2.3)
In software en systeem engineering, is een use case een lijst van acties of gebeurtenis stappen die de interacties tussen een rol of gebeurtenis (UML) en het systeem definiëren om een doel te bereiken. De specificatiedocumenten bieden nieuwe of bestaande exploitanten de mogelijkheid om nieuwe slimme laadoplossingen op basis van EVRoaming verder te ontwikkelen. ECISS toont in een test aan dat zowel de aanbieder als de gebruiker financiële of andere voordelen kunnen halen uit slimme tarifering.

Prijsstructuur en transparantie (deliverable 3.1 en 3.2)
De prijs voor het opladen van een elektrische auto bij (semi-)openbare oplaadpunten is opgebouwd uit verschillende componenten. Hierdoor is het voor eindgebruikers niet altijd duidelijk wat het opladen nu eigenlijk kost. Binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat in Nederland de prijs voor eindgebruikers inzichtelijk moet worden gemaakt. ECISS heeft onderzoek gedaan naar de wensen van eindgebruikers ten aanzien van inzicht in de prijs voor, tijdens en na het laden. Smart charging geeft een extra dimensie aan prijstransparantie. ECISS doet een voorstel over hoe CPO’s de prijs van smart charging transparant kunnen maken om inzicht te geven aan de EV-rijder. De resultaten zullen worden doorgegeven aan de NAL-werkgroep prijstransparantie.

Verkennen van nieuwe functies (deliverable 5.1 en 5.2)
Elektrisch vervoer en hernieuwbare energie zijn nieuwe markten die zich snel ontwikkelen. Nieuwe technische toepassingen zoals blockchain kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling. ECISS heeft onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van blockchaintoepassingen binnen smart charging. Afhankelijk van het doel van smart charging lijkt blockchain niet automatisch de meest logische toepassing te zijn. Smart charging technologie zelf is ook nog volop in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. ISO 151118 is ontwikkeld om Vehicle to Grid (V2G) charging in de toekomst mogelijk te maken. ECISS geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen ISO 15118 die gebruikt kunnen worden door marktpartijen om deze standaard verder te ontwikkelen.

ECISS OCPI bijdrage (deliverable 6.1 en 6.2)
ECISS heeft in verschillende werkpakketten bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van OCPI 2.2 naar OCPI 3.0. OCPI 3.0. Specificaties zijn gepubliceerd via evroaming.org

Informatie toegankelijk voor iedereen
De resultaten van ECISS zijn in 2020 overgedragen aan de EVRoaming Foundation. Net als ECISS heeft deze stichting onder meer tot doel transparante informatie-uitwisseling te bevorderen. De overdracht zorgt ervoor dat de kennis die ECISS heeft opgedaan voor iedereen toegankelijk blijft en dat de ontwikkeling van de architectuur, use cases, voorstellen voor prijstransparantie en nieuwe toepassingen die zijn voortgebracht in een internationale context kunnen worden voortgezet. De Stichting EVRoaming heeft als doel zorgeloos opladen voor EV-rijders overal mogelijk te maken. De stichting beheert het onafhankelijke OCPI protocol en ondersteunt ook andere activiteiten om EV roaming internationaal te harmoniseren. De EVRoaming Foundation is daarom een logische host voor ECISS.

Disclaimer
Het is altijd de bedoeling geweest van partijen binnen ECISS om zoveel mogelijk voort te bouwen op bestaande standaarden en protocollen. Er is een nieuwe standaard ontworpen voor de informatiearchitectuur (FERA), en OCPI is een uitstekende kandidaat gebleken voor het protocol. De producten zijn onafhankelijk en kunnen voor verschillende protocollen bruikbaar zijn. Het staat iedereen vrij de deliverables te gebruiken.