Wonen

Herken je deze situatie?

‘In mijn gemeente vragen steeds meer inwoners een laadpaal aan en de wachttijden voor plaatsing lopen op. Ook komen er aanvragen binnen van mensen die volgens onze ladder van laden geen recht hebben op een laadpaal in de openbare ruimte. Daarom wil ik dat er meer laadpalen bijkomen op private of semi-private grond.’

Zo ja, dan wil je waarschijnlijk woningeigenaren, huurders, verhuurders en VvE’s stimuleren om laadinfra te plaatsen. Welke knelpunten je tegenkomt en welke oplossingen daarvoor zijn, lees je onder elk vraagstuk.

De vraagstukken

1. Ik wil dat woningeigenaren op eigen grond laadinfra realiseren.

Mogelijke knelpunten:

Als een koopwoning op erfpachtgrond staat, is in de voorwaarden vastgelegd waar de grond voor mag worden gebruikt. Daar staat over het algemeen niet expliciet bij dat de grond gebruikt mag worden voor de plaatsing van een laadpunt. Wel is er vaak een bepaling te vinden dat er niet in de ondergrond gegraven mag worden. Hierdoor kunnen bewoners geen laadpunt op deze grond te plaatsen.  

Wat te doen?

 • Reguleren: Het is aan de gemeente om de regelgeving aan te passen, zodat bewoners zonder toestemming te vragen een laadpunt mogen aanleggen.

Soms zijn een eigen woning en een eigen parkeerplaats van elkaar gescheiden door gemeentegrond, bijvoorbeeld een stoep of fietspad. Om op de eigen parkeerplaats te kunnen laden dient er een kabel gegraven te worden van de huisaansluiting naar de parkeerplaats. Omdat dit in de publieke ruimte gebeurt, is goedkeuring van de gemeente nodig. Voor reguliere Verlengd Private Aansluitingen (VPA’s) met laadpunt op de publieke ruimte is hier in veel gemeenten geen toestemming voor. 

Wat te doen?

Mandelige terreinen zijn bestemd voor gemeenschappelijk nut en zijn ook in gemeenschappelijk eigendom. Sommige parkeerterreinen zijn mandelig, zoals bijvoorbeeld bij een hofje. Dit betekent dat de inwoner die een laadpunt wil plaatsen, dit in overleg moet doen met de buren. Soms is er een beheervereniging. In dat geval komt de initiatiefnemer in een vergelijkbare situatie terecht als bij een VvE. 

Wat te doen?

 • Reguleren: De mandelige parkeerplaatsen kunnen direct aan de grond van de woning gelegen zijn, maar er kan ook nog een stuk grond met een andere bestemming tussen zitten, zoals een groenstrook of een stoep. Dan heb je te maken met een gescheiden parkeerplaats. Hoe daarmee om te gaan, staat onder  ‘de woning is gescheiden van  de eigen parkeerplaats’.
2. Ik wil dat huurders op eigen oprit laadinfra realiseren.

Mogelijke knelpunten:

Overheden stimuleren dat laden allereerst plaatsvindt op privaat terrein, daarna op semipubliek terrein en pas dan in de openbare ruimte. Dit wordt ‘de ladder van laden’ genoemd. De meeste gemeenten hebben in hun laadbeleid dit principe verankerd: een aanvraag voor een openbare laadpaal wordt afgewezen als een inwoner kan parkeren op de eigen oprit of op een privéplek in een parkeergarage. Het kan zijn dat verhuurders hier niet van op de hoogte zijn. 

Wat te doen?

 • Informeren: Als je het verzoek van een huurder voor een laadpunt in de openbare ruimte moet afwijzen, wijs dan de verhuurder actief op het gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk te laden op eigen terrein. Of geef de huurder handvatten om het gesprek met de verhuurder aan te gaan. 
 • Begeleiden: Organiseer een collectieve inkoop laadinfrastructuur voor verhuurders. 
 • Begeleiden: aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciële verhuurders te helpen bij vragen.

Dat huurders met een eigen oprit een laadpaal mogen plaatsen, zou onderdeel moeten zijn van het laadbeleid van woningcorporaties en commerciële verhuurders. Als die nog geen beleid hebben opgesteld, kan een afwachtende houding ontstaan. 

Wat te doen?

 • Informeren: Wijs verhuurders op het document ‘Woningcorporaties en laadpunten’ van Huur & Energieconsult. Deze uitgebreide rapportage laat zien welke mogelijkheden er zijn. Achterin is een model voor een beleidsnotitie opgenomen, dat door de verhuurder op maat ingevuld kan worden. 
 • Activeren: Geef maatwerkadvies aan verhuurders 
 • Begeleiden: Organiseer een collectieve inkoop laadinfrastructuur voor verhuurders. 
 • Begeleiden: Aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciële verhuurders te helpen bij vragen.
3. Ik wil dat verhuurders laadinfra op opritten en parkeerterreinen gaan uitrollen.

Mogelijke knelpunten:

Huurders kunnen weerstand hebben tegen de plaatsing van laadinfra, omdat ze bang zijn voor extra kosten of voor parkeerproblemen. Dit speelt met name als huurders geen eigen parkeerplaats hebben, maar gebruik maken van een collectieve voorziening. 

Wat te doen?
Nog geen concrete voorbeelden

Zonder een toekomstbestendig laadplan is het voor verhuurders onmogelijk om weloverwogen laadinfrastructuur te realiseren. In dat plan zou beleid vastgelegd moeten worden voor elk type parkeerplaats dat zij in bezit hebben. 

Wat te doen? 

 • Informeren: Wijs verhuurders op het document ‘Woningcorporaties en laadpunten’ van Huur & Energieconsult. Deze uitgebreide rapportage laat zien welke mogelijkheden er zijn. Achterin is een model voor een beleidsnotitie opgenomen, dat door de verhuurder op maat ingevuld kan worden. 
 • Activeren: Geef maatwerkadvies aan verhuurders 
 • Begeleiden: Organiseer een collectieve inkoop laadinfrastructuur voor verhuurders 
 • Begeleiden: Aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciële verhuurders te helpen bij vragen

Bij de aanleg van laadinfra zijn tal van technische keuzes te maken. Opstellen van beleid kan vastlopen als de verhuurder geen zicht heeft op de technische mogelijkheden. 

Wat te doen?

 • Informeren: Bij de aanleg van laadinfra zijn tal van technische keuzes te maken. Een goede inleiding op dit onderwerp voor alle partijen geeft de handreiking Visie en Beleid, keuze 6.  Als de keuze is bepaald, kan de verhuurder zich vervolgens verder verdiepen in de gewenste keuze via de handreiking, de handreiking laadpleinen of de handreiking anders laden. Het document ‘Huren en laden’ gaat ook in op technische mogelijkheden. 
 • Activeren: Geef maatwerkadvies over technische keuzes aan verhuurders, laat bijvoorbeeld zien welke keuzes de gemeente zelf heeft gemaakt.

Verschillende partijen houden zich bezig met de aanleg en exploitatie van laadinfrastructuur. Het kan voor de verhuurder lastig zijn om een selectie te maken van de partijen voor een offerteuitvraag. 

Wat te doen? 

 • Begeleiden: Een collectieve inkoop van laadinfra kan niet alleen financieel gunstiger zijn, maar ook de plaatsing versnellen. Je kunt hier allereerst een actieve rol in spelen door ondernemers met elkaar in contact te brengen en de wensen te inventariseren. Ook kun je adviseren bij het opstellen van de kaders en wegingscriteria voor de uitvraag. Een voorbeeld van een collectieve uitvraag van ondernemers vind je hier. 
 • Begeleiden: Aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciele verhuurders te helpen bij vragen.

De Woningwet bepaalt dat corporaties niet zonder meer laadpunten mogen exploiteren en energie mogen leveren aan derden. Verschillende corporaties laten zich door de onzekerheid hierover tegenhouden. 

Wat te doen? 

 • Begeleiden: Je kunt corporaties helpen door uit te zoeken binnen welke kaders zij laadinfrastructuur kunnen realiseren. De G4 en MRAe zijn bezig met een gecoördineerde actie richting de wetgever om dit knelpunt in de wet- en regelgeving weg te nemen. 
 • Begeleiden: Aanstellen van adviseur om woningcorporaties en/of commerciële verhuurders te helpen bij vragen.

Als het om een parkeergarage gaat, aarzelt een verhuurder wellicht over de aanleg van laadinfra uit zorgen over brandveiligheid. Mogelijk brandgevaar bij elektrische auto’s in parkeergarages is regelmatig in het nieuws geweest. Er is inmiddels een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daar is een set maatregelen uit voortgekomen voor een brandveilige inrichting. Mogelijk is deze rapportage niet bekend bij de verhuurder. 

Wat te doen?

4. Ik wil dat VvE’s sneller toestaan dat laadinfra wordt geplaatst.

Mogelijke knelpunten:

VvE’s vergaderen gewoonlijk slechts een keer per jaar. Een besluit over de realisatie van laadinfra kan dan zomaar een jaar in de lucht hangen.

Wat te doen?

 • Informeren: Aangeven dat VvE’s een collectieve aanpak kunnen opstellen. Dit om tot een gezamenlijke en toekomstgerichte aanpak te komen. Daarnaast wijzen op dat de bewoner gebruik kan maken van de notificatieregeling oplaadpunten.  Deze notificatieregeling moet het proces voor de bewoner eenvoudiger maken om een laadpaal te kunnen plaatsen. De notificatie vervangt de benodigde toestemming.

Als bewoners geen vaste parkeerplaats hebben, maar gebruikmaken van een collectieve voorziening, kan er weerstand bestaan bij bewoners die (nog) geen elektrische auto hebben, omdat zij zich zorgen maken over parkeerkosten of parkeerdruk. 

Wat te doen? 

 • Informeren: VvE’s kunnen oplaadpuntenadvies krijgen. Hiervoor is een subsidieregeling beschikbaar.

Als de VvE heeft ingestemd met plaatsing, kunnen vragen over ‘hoe nu verder’ alsnog voor vertraging zorgen. Zonder laadplan is het onmogelijk om weloverwogen laadinfrastructuur te realiseren. 

Wat te doen? 

 • Informeren: Een plan opstellen hoeft niet veel tijd te kosten; er is een stappenplan beschikbaar dat de VvE meeneemt door de drie fases: voorbereiding, uitwerking en realisatie.

Bij de aanleg van laadinfra zijn tal van technische keuzes te maken. Opstellen van beleid kan vastlopen als de verhuurder geen zicht heeft op de technische mogelijkheden.  

Wat te doen? 

 • Informeren: Bij de aanleg van laadinfra zijn tal van technische keuzes te maken. Een goede inleiding op dit onderwerp voor alle partijen geeft de handreiking Visie en Beleid, keuze 6. Waarschijnlijk zijn er bij een VvE in eerste instantie slechts enkele inwoners met een elektrische auto, maar volgen er later meer. Voor deze situatie is het goed om te weten dat er ook laadinfra met uitbreidmogelijkheid kunnen worden aangelegd. Het voorbeeld van woonwijk Slot Haverleij geeft inzicht in deze situatie.

Verschillende partijen houden zich bezig met de aanleg en exploitatie van laadinfrastructuur. Het kan voor de verhuurder lastig zijn om een selectie te maken van de partijen voor een offerteuitvraag. 

Wat te doen? 
Verschillende partijen houden zich bezig met de aanleg en exploitatie van laadinfrastructuur. Als er een partij is gekozen, kan de Handleiding contracteren laadinfrastructuur helpen om het contract op te stellen.

Een VvE heeft de verantwoordelijkheid over een gezonde financiële situatie. Zij willen een sluitende businesscase en acceptabele terugverdientermijn voor de laadinfra. Als de VvE de aanschaf niet rendabel acht, kan dit de realisatie vertragen. 

Wat te doen? 
VvE’s kunnen oplaadpuntenadvies krijgen. Hiervoor is een subsidieregeling beschikbaar.

Als het om een inpandige parkeervoorziening gaat, aarzelt een VvE wellicht over de aanleg van laadinfra uit zorgen over brandveiligheid.  

Wat te doen? 

 • Informeren: Er bestaat een set maatregelen voor een brandveilige inrichting van parkeergarages met laadpunten, maar mogelijk is deze rapportage niet bekend bij de VvE. Het rapport is hier te vinden.  

Tevens is in sommige gemeenten, zoals Rotterdam, gratis advies in te winnen bij de veiligheidsregio.

In de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd waar de grond voor mag worden gebruikt. Als in de voorwaarden niet is vastgelegd dat de grond gebruikt mag worden voor elektrisch vervoer, kan de VvE onzeker zijn of plaatsing wel mogelijk is. 

Wat te doen? 

5. Ik wil dat verhuurders laadinfra openstellen voor derden.

Mogelijke knelpunten:

Op welke momenten maken huurders/werknemers gebruik van laadinfra, en hoe lang? En hoeveel behoefte hebben bezoekers en omwonenden aan laadinfra? Het antwoord op die twee vragen maakt duidelijk of het zinvol en mogelijk is om laadinfra open te stellen voor derden.

Wat te doen?
Nog geen concrete voorbeelden

Met semipublieke laadpunten kan de eigenaar verdienen aan stroom. Grondeigenaren hebben niet altijd duidelijk zicht op de verdienmogelijkheden. Een analyse van de kosten en baten is nodig.

Wat te doen? 

Een semipublieke voorziening zorgt ervoor dat laadpalen intensiever worden gebruikt. Als private partijen bij elkaar in de buurt op de hoogte zijn van elkaars wensen, kan dit een realisatietraject kansrijker maken. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverzamelgebouw waar de werknemers vooral overdag van de laadpunten gebruikmaken. ’s Avonds en in het weekend is er dan ruimte om bezoekers toegang tot de laadpalen te geven. Als er een bezoekerslocatie als een theater of sportschool in de buurt is, kan dit een constructie zijn waar iedereen baat bij heeft.

Wat te doen? 
Nog geen concrete voorbeelden

Samen komen we verder!
Deel je ervaringen met ons, dan nemen wij die op.