Subsidieregeling private laadinfrastructuur bij bedrijven

Het ministerie van IenW werkt aan een subsidieregeling voor private laadinfrastructuur bij bedrijven. In het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken dat alle wegmobiliteit in 2050 emissievrij is. Daarom stimuleert het ministerie elektrisch rijden. Omdat laden geen obstakel mag zijn voor de transitie naar elektrisch rijden, werkt het ministerie aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen. Het aantal laadpalen is minder dan eerder werd verwacht. Dat komt door een kennistekort over laadinfrastructuur, maar ook is de aanschaf en plaatsing van laadpalen duur. Deze subsidieregeling moet deze knelpunten oplossen, zodat er meer private laadpalen komen.

Voor een dekkend netwerk van laadpunten is ook voldoende publieke laadinfrastructuur voor nodig, specifiek voor zware voertuigen. Daarom werkt het ministerie ook aan een subsidieregeling voor publieke laadinfrastructuur voor zware voertuigen. Zie hiervoor de link hieronder, bij “ondersteunende documenten”.  

Wat is het doel van deze Regeling?
Met deze subsidieregeling wil de minister ondernemers financieel ondersteunen door subsidie te verstrekken voor:

  • een deel van de kosten voor advisering over de realisatie van private laadinfrastructuur. Zo zijn meer ondernemers goed geïnformeerd. En/of;
  • een deel van de investeringen in de aanleg en realisatie van private laadinfrastructuur.

Wilt u reageren?
U kunt tot en met 31 maart 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.  In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in het volgende:

  • Verwacht u (met deze regeling) laadinfra te kunnen realiseren mede gezien de huidige situatie rondom netcongestie? Zo nee, wat zouden we kunnen doen om de regeling beter passend te maken?
  • Wat zijn uw gedachten over de opgenomen maximumbedragen voor advies en realisatie van de laadinfrastructuur? M.u.v. concessiehouders.
  • Sluit de gekozen vermogensindeling voor de verschillende subsidiebedragen aan op de in de praktijk te realiseren laadinfrastructuur?
  • Wat zijn uw gedachten over de gestelde aanvraagverplichtingen om aan te tonen dat u als aanvrager over voldoende netcapaciteit beschikt?